Общи условия / Право на отказ

Общи условия / Право на отказ

 

1. Доставчик/област на приложение

1.1. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, тъй като те уреждат договорните отношения между Вас (наричани по-долу „клиент“) и нас, barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Германия (наричани по-долу „vintrica“ или „ние“). Не се прилагат отклоняващи се, допълващи или противоречащи си Общи условия на клиента. Дори и да не сме възразили изрично срещу тези Общи условия, те не се прилагат.

1.2. Клиентът е потребител, доколкото целта на продуктите и услугите не може да бъде отнесена най-вече към неговата търговска или самостоятелна професионална дейност. За разлика от това, предприемач е всяко физическо или юридическо лице или правосубектно персонално дружество, което при сключването на договора упражнява своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

2. Предмет

2.1. vintrica предлага в интернет уебсайтовете vintrica.com, hu-vignette.com, sk-vignette.com, cze-vignette.com, si-vignette.com, bg-vignette.com и ch-vignette.com, чрез които клиентът може да купи продукти и услуги за използване на пътища, за които се изисква винетка, по-специално дигитални магистрални винетки (наричани по-долу „електронна винетка“).

2.2. Видът и обхватът на продуктите и услугите, които vintrica трябва да предостави на клиента, зависят от разпоредбите на държавата, за която клиентът желае да купи електронна винетка.

2.3. За електронните винетки за Унгария, Словакия, Чехия, Словения и България е в сила следното:

Предмет на договора е покупко-продажбата на доказателство в PDF формат, въплътено в електронната винетка, че е платена пътна такса за определено моторно превозно средство, и произтичащото от това право за използване по пътища и транспортна инфраструктура, за които се заплаща винетна такса (напр. мостове, тунели) (= услуга, свързана с недвижимо имущество). Компанията vintrica сама закупува тази услуга от името и за сметка на vintrica от съответния оператор на автомагистрала или от съответния пункт за продажба (наричан по-долу „компетентен орган“) и я продава на клиента, като издава доказателство в PDF формат, въплътено в електронната винетка.

2.4. За Швейцария е в силата следното:

Предмет на договора е поръчката на клиента към vintrica, в качеството ѝ на доставчик на технически услуги от името и за сметка на клиента, да регистрира определено моторно превозно средство за определен срок на валидност в електронната база данни на компетентния орган и по този начин да заплати таксата, която разрешава използването на пътищата, за които се изисква заплащане на винетна такса. В този случай vintrica не закупува услугата от самия оператор на пътни такси, а е само доставчик на технически услуги, който извършва регистрацията в дигиталната система за пътни такси на оператора на автомагистрали от името и за сметка на клиента. vintrica дължи на клиента единствено извършването на регистрацията като електронна услуга, но не и предоставянето на електронна винетка като въплътено доказателство, че е платена пътна такса за конкретно моторно превозно средство. В този случай vintrica няма да издаде сама електронна винетка в PDF формат, а компетентният орган ще издаде документ, потвърждаващ регистрацията на превозното средство в системата за пътни такси след приключване на регистрацията, който vintrica ще предаде на клиента като част от услугата по регистрация.

2.5. Продуктите и услугите от раздел 2.3. се предоставят срещу заплащане на покупната цена на дигиталната електронна винетка плюс такса за обслужване; продуктите и услугите от раздел 2.4. се предоставят срещу такса за обслужване и възстановяване на разходи в размер на цената на винетката.

2.6. vintrica е упълномощена да извършва регистрация и администриране (напр. промяна на данните за превозното средство и клиента) за клиента пред компетентния орган и да сключва правни сделки за тази цел, при условие че те съответстват на действителната или предполагаемата воля или интерес на клиента.

2.7. За Унгария е в сила следното: С настоящото клиентът се уведомява, че услугата „електронна винетка“ за Унгария се основава на централизираното мобилно плащане на услуги, продавани от NMFSZ (унгарско съкращение за Национален доставчик на мобилни платежни услуги):

Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Kapás utca 6-12, 1027 Budapest, Унагрия

Клиентът може да купи електронни винетки за Унгария само за собствена употреба. Клиентът няма право да препродава електронните винетки за Унгария. vintrica може да лиши клиентите от купуване на електронни винетки с незабавно действие и без предварително предупреждение, ако клиентът наруши тези правила.

2.8. Магистралните винетки се издават изключително от компетентния орган на страната, в която се пътува, въз основа на националните разпоредби, наредби и закони. Единствено компетентният орган може да вземе решение за издаване на електронна винетка. vintrica няма влияние върху решението на компетентния орган за издаване или неиздаване на електронна винетка. Регистрационният номер, предоставен от клиента на vintrica, е определящ за издаването на дигитална магистрална винетка. Промяна на регистрационния номер е възможна само със специалната опция „Flex Service“ (вж. раздел 4).

3. Предложение за сключване на договор, сключване на договор

3.1. Представянето на продукти и услуги на уебсайта на vintrica не представлява правно обвързваща оферта, а само покана за поръчка.

3.2. С натискането на бутона „Обвързваща поръчка“ клиентът прави обвързваща поръчка за услугите и продуктите, изброени на страницата за поръчка. vintrica ще информира незабавно клиента за получаването на поръчката. Това потвърждение за получаване на поръчката обаче не представлява приемане на предложението на клиента за сключване на договор.

3.3. Моментът на сключване на договор с vintrica зависи от избрания от клиента начин на плащане. В зависимост от избрания метод на плащане vintrica ще инициира процеса на плащане след поръчката и, ако е необходимо, ще препрати клиента директно към избрания от него доставчик на плащания, където той може да потвърди инструкциите за плащане, след като въведе данните си за плащане. Въпреки това препращането от vintrica към оторизиран метод за незабавно плащане и последващото плащане на покупната цена или такса от страна на клиента все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор с vintrica и следователно все още не води до сключването на такъв.

3.4. vintrica декларира приемането на договора чрез ясна декларация в текстова форма (напр. по имейл). Всички декларации от страна на vintrica могат да бъдат направени по електронен път, т.е. чрез имейл до клиента.

4. Допълнителна услуга „Flex Service“

4.1. Клиентът има възможност да поръча допълнителната услугата „Flex Service“ срещу заплащане. Тази опция е налична по време на процеса на поръчка на електронна винетка. Електронна винетка с активирана услуга „Flex-Service“ може да бъде променена или анулирана преди първия ден на валидност в съответствие с посочените по-долу условия.

4.2. Услугата „Flex-Service“ може да бъде резервирана само по време на процеса на поръчка на електронна винетка. Не е възможно резервиране на „Flex-Service“ със задна дата.

4.3 За електронна винетка с активирана услуга „Flex-Service“ преди първия ден на валидност може да се направи следната промяна:

      - Регистрационният номер, свързан с електронната винетка, или държавата на регистрация могат да се променят.

      - Срокът на валидност може да бъде отложен с до 2 месеца напред във времето.

4.4. Промени могат да се правят само онлайн и от самия клиент, като се използва предвидената за тази цел функция в управление на поръчките. Писмените или телефонните искания за промени, отправени към отдела за обслужване на клиенти, не се покриват от услугата „Flex-Service“.

4.5. Електронна винетка с активиран „Flex-Service“ може да бъде анулирана преди първия ден на валидност. В случай на анулиране поръчаната електронна винетка няма да бъде регистрирана или изтрита. vintrica трябва да възстанови на клиента пълната покупната цена, с изключение на таксата за Flex-Service, чрез първоначално използвания метод на плащане в рамките на 14 дни от анулирането. Анулирането може да се извърши само онлайн и от самия клиент, като се използва предвидената за тази цел функция за управление на поръчките. Исканията за анулиране, отправени в писмена форма или по телефона към отдела за обслужване на клиенти, не се покриват от услугата „Flex-Service“.

5. Допълнителна посредническа услуга при сключване на застрахователни полици

5.1. Клиентът има възможност да сключи застраховка за пътуване в допълнение към закупуването на електронната винетка. Тази опция е налична по време на процеса на поръчка на електронна винетка. vintrica посредничи при предлаганите застрахователни полици за пътуване в качеството си на обвързан застрахователен агент в съответствие с § 34d (7) от Закона за регулиране на предприемаческата дейност.

5.2. Предлаганите застрахователни полици са продукти на HanseMerkur Reiseversicherung AG. Застрахователният договор се сключва само между клиента и HanseMerkur Reiseversicherung AG, като се прилагат Общите условия на застрахователя, които са представени на вниманието на клиента по време на процеса на резервация.

6. Цени и плащане

6.1. Цените на нашия уебсайт включват законоустановения ДДС. Цените са фиксирани.

6.2. Фактурите за винетки за България се издават в български лева. Ако по време на процеса на поръчка клиентът е избрал валута, различна от български лева, избраната от него валута ще бъде преизчислена в български лева във фактурата съгласно актуалния обменен курс на Българска народна банка към момента на поръчката.

6.3. Фактурите за винетки за Чешката република се издават в чешки крони. Ако по време на процеса на поръчка клиентът е избрал валута, различна от чешки крони, избраната от него валута ще бъде преизчислена в чешки крони във фактурата съгласно актуалния обменен курс на Европейската централна банка (ЕЦБ) към момента на поръчката.

6.4. Винетките за Унгария се фактурират във валутата, избрана от клиента по време на процеса на поръчка. Дължимият ДДС се посочва в унгарски форинти в допълнение към избраната от клиента валута. Ако по време на процеса на поръчка клиентът е избрал валута, различна от унгарски форинти, посоченият във фактурата ДДС ще бъде преизчислен в унгарски форинти съгласно актуалния обменен курс на Унгарската национална банка към момента на поръчката.

6.5. Винетките за Швейцария се фактурират във валутата, избрана от клиента по време на процеса на поръчка. Разходите, които трябва да бъдат възстановени от клиента на vintrica, се приспадат във фактурата във валутата, избрана от клиента по време на процеса на поръчка. Ако vintrica е платила разходите на клиента във валута, различна от избраната от клиента в процеса на поръчка, платените от vintrica разходи в чуждестранна валута ще бъдат преизчислени в избраната от клиента валутата по време на процеса на поръка съгласно актуалния обменен курс на Европейската централна банка (ЕЦБ) към момента на плащането.

6.6. Винетките за Словакия и Словения се фактурират в евро. Ако по време на процеса на поръчка клиентът е избрал валута, различна от евро, избраната от него валута ще бъде преизчислена в евро във фактурата съгласно актуалния обменен курс на Европейската централна банка (ЕЦБ) към момента на поръчката.

6.7. Клиентът има право на задържане само поради насрещни искове, произтичащи от настоящия договор. Клиентът може да прихваща само вземания, които са признати със съдебно решение или са неоспорими.

6.8. Фактурите от vintrica в рамките на договорните отношения се изпращат на клиента по електронен път, т.е. по имейл. Клиентът приема замяната на фактурата на хартиен носител с електронна и признава нейния правно обвързващ характер.

7. Годишен абонамент за винетки/„Автоматично подновяване“

7.1. Ако клиентът възложи на vintrica доставката и услугата за годишна винетка пред компетентния орган, vintrica предлага и възможността за сключване на абонаментен договор („автоматично подновяване“). Ако клиентът реши да активира автоматичното подновяване на годишната винетка, като постави отметка в съответното квадратче в процеса на поръчка на уебсайта и по този начин сключи абонаментен договор, vintrica автоматично ще предостави доставката и услугата за следващата година като част от нова годишна винетка за клиента. vintrica ще удържи цената на винетката и таксата за услугата за подновяването чрез метода на плащане, избран от клиента при първоначалната поръчка. За тази цел клиентът издава на vintrica съответното разрешение за директен дебит (мандат).

7.2. Абонаментният договор с vintrica е за неопределен период от време и може да бъде прекратен по всяко време без посочване на причини. Срокът за прекратяване е един месец преди изтичане на валидността на годишната винетка.

7.3. Правото на извънредно прекратяване по основателна причина остава незасегнато.

7.4. Всяко прекратяване трябва да бъде направено в писмена или текстова форма (достатъчен е имейл или кликване върху бутона за потвърждение на прекратяването „Прекрати сега“).

8. Задължения на клиента

8.1. Клиентът се задължава да съдейства за изпълнението на поръчката от страна на vintrica. По-специално, клиентът е длъжен да предостави на vintrica верни лични данни, данни за контакт и своя правен статус, както и превозното средство, което ще бъде регистрирано, и да ги актуализира.

8.2. Клиентът гарантира, че е водач или регистриран собственик на превозното средство или че е напълно упълномощен от регистрирания собственик на превозното средство, за чийто регистрационен номер възлага на vintrica да подаде заявление за магистрална винетка до компетентния орган.

9. Отговорност

vintrica носи отговорност за вреди само ако vintrica или някой от нейните изпълнители е нарушил основно договорно задължение (кардинално задължение) по начин, който застрашава целта на договора, или ако вредата се дължи на груба небрежност или умисъл от страна на vintrica или някой от нейните изпълнители. Ако виновното неизпълнение на съществено договорно задължение (кардинално задължение) не се основава на груба небрежност или умисъл, отговорността на vintrica е ограничена до вредите, които са били разумно предвидими към момента на сключване на договора. Отговорността за гарантирани характеристики, за увреждане на живота, здравето и телесната цялост, както и въз основа на задължителни законови разпоредби, остава незасегната.

10. Политика за отказ

10.1 Потребителите имат законоустановено право на отказ при сключване на сделка за продажба от разстояние, за което vintrica предоставя информация по-долу в съответствие със законоустановения модел. Примерен формуляр за отказ можете да намерите в раздел 10.2.

 

Политика за отказ

Право на отказ на потребителите

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Германия, имейл: service@vintrica.com, телефон: +49 8232 / 76 899 76 - 40, факс: +49 8232 / 76 899 76 - 99) за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). Можете да използвате приложения примерен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

 

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението ви да се откажете от този договор. За това възстановяване ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната трансакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъдат начислявани такси за това възстановяване.

Ако сте поискали услугите да започнат да се изпълняват по време на срока за отказ, трябва да ни платите разумна сума, съответстваща на дела на вече предоставените услуги до момента, в който ни информирате за упражняването на правото на отказ по отношение на този договор, в сравнение с общия обхват на услугите, предвидени в договора.

 

10.2. Примерен формуляр за отказ:

(Ако желаете да се откажете от договора, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно.).

На: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld, Germany, имейл: service@vintrica.com, тел.: +49 8232 7689976-40

С настоящото аз/ние (*) се отказвам/е от договора, сключен от мен/нас (*), за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следните услуги

Стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

Дата на поръчка (*)/дата на получаване (*)

Име на потребителя(ите)

Адрес на потребителя(ите)

Подпис на потребителя(ите) (само за уведомление на хартиен носител)

Дата

(*) Ненужното се зачертава.

 

10.3.Бележка относно преждевременното изтичане на правото на отказ

В случай на договор за предоставяне на услуги правото на отказ изтича и ако сме предоставили услугата изцяло и сме започнали да я предоставяме едва след като сте дали изричното си съгласие за предоставяне на услугата преди изтичането на срока за отказ и същевременно сте потвърдили знанието си, че ще загубите правото си на отказ при пълното изпълнение на договора от наша страна.

11. Юрисдикция/приложимо право

11.1. Изключителната юрисдикция за всички правни спорове, произтичащи от деловите взаимоотношения с регистрирани търговци, юридическо лице на публичното право или специален публично-правен фонд, е седалището на vintrica. vintrica също така има право да предяви претенциите си пред съдилищата по общата юрисдикция на клиента. За потребителите се прилагат законовите разпоредби за юрисдикцията. Мястото на изпълнение е Клостерлехфелд, Германия.

11.2. 11.1. се прилага и ако клиентът няма обща юрисдикция в Германия, премести местожителството си или обичайното си местопребиваване извън Германия след сключването на договора или местожителството му или обичайното му местопребиваване не е известно към момента на предявяване на иска.

11.3. Договорните отношения между договарящите се страни се уреждат изключително от германското право, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.

12. Заключителни разпоредби

12.1. Допълненията и измененията на договора между клиента и vintrica трябва да бъдат направени в писмена форма. Устните споразумения се считат за необвързващи.

12.2. Ако една или повече клаузи от настоящите условия са или станат невалидни изцяло или частично, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби.

13. Извънсъдебно решаване на спорове

Информация за разрешаване на спорове в съответствие с член 14, алинея 1 от Регламента за ОРС:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която можете да намерите на www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.   Адресът на електронната поща на vintrica може да бъде намерен в раздел Impressum (Правна информация). vintrica не е задължена и не желае да участва в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.