VOP / Právo na odstúpenie od zmluvy

VOP / Právo na odstúpenie od zmluvy

 

1. Poskytovteľ/Oblasť použitia

1.1. Pozorne si prečítajte tieto všeobecné obchodné podmienky, pretože upravujú zmluvný vzťah medzi vami (ďalej len „zákazník“) a nami, spoločnosťou barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Nemecko (ďalej len „vintrica“ alebo „my“). Odlišné, doplňujúce alebo protichodné všeobecné obchodné podmienky zákazníka sa neuplatňujú. Aj keď výslovne nenamietame proti týmto všeobecným obchodným podmienkam, nebudú sa uplatňovať.

1.2. Zákazník je spotrebiteľom, pokiaľ účel dodávok a služieb nemožno v prevažnej miere pripísať jeho obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti. Naopak, podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti.

2. Predmet

2.1. Portál vintrica ponúka internetovú prezentáciu na webových stránkach vintrica.com, hu-vignette.com, sk-vignette.com, cze-vignette.com, si-vignette.com, bg-vignette.com a ch-vignette.com, prostredníctvom ktorých si zákazník môže zakúpiť tovar a služby za užívanie pozemných komunikácií podliehajúce úhrade diaľničnej známky, najmä digitálnu diaľničnú známku (ďalej len „e-známka“).

2.2. Druh a rozsah dodávok a služieb, ktoré má vintrica poskytnúť zákazníkovi, závisí od predpisov krajiny, pre ktorú si zákazník želá zakúpiť elektronickú diaľničnú známku.

2.3. Na elektronické diaľničné známky pre Maďarsko, Slovensko, Českú republiku, Slovinsko a Bulharsko sa vzťahujú tieto ustanovenia:

Predmetom zmluvy je predaj dokladu vo formáte PDF, ktorý predstavuje elektronickú diaľničnú známku a ktorý potvrdzuje zaplatenie mýta za konkrétne motorové vozidlo, a z toho vyplývajúce oprávnenie na používanie ciest a dopravnej infraštruktúry podliehajúcej úhrade diaľničnej známky (napr. mosty, tunely) (= služba súvisiaca s vlastníctvom pozemku). Portál vintrica túto službu sama nakupuje v mene a na účet spoločnosti portálu vintrica od príslušného prevádzkovateľa diaľnic alebo príslušného predajného miesta (ďalej len „zodpovedný subjekt“) a predáva ju ďalej zákazníkovi vydaním dokladu vo formáte PDF, ktorý predstavuje elektronickú diaľničnú známku.

2.4. Na Švajčiarsko sa vzťahujú tieto ustanovenia:

Predmetom zmluvy je objednávka zákazníka, aby portál vintrica ako poskytovateľ technickej služby v mene a na účet zákazníka zaregistrovala konkrétne motorové vozidlo na určitú dobu platnosti do elektronickej databázy zodpovedného subjektu, a tým zaplatila mýto, ktoré oprávňuje na používanie ciest podliehajúcich úhrade diaľničnej známky. Portál vintrica v tomto prípade nenakupuje službu od samotného prevádzkovateľa mýta, ale je len poskytovateľom technickej služby, ktorý v mene a na účet zákazníka vykoná registráciu v digitálnom mýtnom systéme prevádzkovateľa diaľnic. Portál vintrica zákazníkovi dlhuje len vykonanie registrácie ako elektronickej služby, ale nie doručenie elektronickej diaľničnej známky ako stelesneného dokladu o zaplatení mýta za konkrétne motorové vozidlo. V tomto prípade portál vintrica nevydá sám elektronickú diaľničnú známku vo formáte PDF, ale zodpovedný subjekt vydá po vykonaní registrácie doklad o registrácii vozidla v mýtnom systéme, ktorý vintrica v rámci služby registrácie zašle zákazníkovi.

2.5. Dodávky a služby podľa bodu 2.3. sa poskytujú za úhradu kúpnej ceny digitálnej elektronickej diaľničnej známky a servisného poplatku; dodávky a služby podľa bodu 2.4. sa poskytujú za servisný poplatok a náhradu výdavkov vo výške ceny diaľničnej známky.

2.6. Portál vintrica je oprávnený vykonávať registráciu a správu (napr. zmeny údajov o vozidle a zákazníkovi) pre zákazníka voči zodpovednému subjektu a uzatvárať právne úkony na tento účel, ak tieto zodpovedajú skutočnej alebo predpokladanej vôli alebo záujmu zákazníka.

2.7. Na Maďarsko sa vzťahujú aj tieto ustanovenia: Zákazníka týmto informujeme, že služba elektronickej diaľničnej známky pre Maďarsko je založená na centralizovanej mobilnej platbe za služby predávané NMFSZ (maďarská skratka pre Národného poskytovateľa mobilných platobných služieb):

Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Kapás utca 6-12, 1027 Budapešť, Maďarsko

Zákazník si môže zakúpiť elektronické diaľničné známky pre Maďarsko len na vlastné použitie. Zákazník nesmie ďalej predávať elektronické diaľničné známky pre Maďarsko. Portál vintrica môže s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť zákazníkov z nákupu elektronických diaľničných známok, ak zákazník poruší tieto pravidlá.

2.8. Diaľničné známky vydáva výlučne zodpovedný subjekt v krajine cesty na základe vnútroštátnych predpisov, vyhlášok a zákonov. O vydaní digitálnej diaľničnej známky môže rozhodnúť len zodpovedný subjekt. Portál vintrica nemá žiadny vplyv na rozhodnutie zodpovedného subjektu o vydaní alebo nevydaní elektronickej diaľničnej známky. Pre vydanie digitálnej diaľničnej známky je rozhodujúce evidenčné číslo vozidla, ktoré zákazník poskytne portálu vintrica. Zmeny evidenčného čísla vozidla sú možné len so špeciálnou službou „Flex“ (pozri bod 4).

3. Ponuka zmluvy, uzavretie zmluvy

3.1. Prezentácia služieb a produktov na webovej stránke vintrica nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na zadanie objednávky.

3.2. Kliknutím na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby" zákazník záväzne objedná služby a produkty uvedené na stránke objednávky. Portál vintrica bude zákazníka bezodkladne informovať o prijatí objednávky. Toto potvrdenie o prijatí objednávky však nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka na uzavretie zmluvy.

3.3. Uzavretie zmluvy na portáli vintrica závisí od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolí. V závislosti od zvoleného spôsobu platby portál vintrica po odoslaní objednávky iniciuje platobný proces a v prípade potreby presmeruje zákazníka priamo na poskytovateľa platieb, ktorého si zákazník na tento účel zvolil, kde môže po zadaní svojich platobných údajov potvrdiť platobný príkaz. Presmerovanie zo strany portálu vintrica na autorizovaný spôsob okamžitej platby a následná úhrada kúpnej ceny alebo poplatku zo strany zákazníka však ešte nepredstavuje prijatie ponuky na uzavretie zmluvy zo strany portálu vintrica, a preto ešte nevedie k uzavretiu zmluvy.

3.4. Portál vintrica deklaruje prijatie zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia v textovej forme (napr. e-mailom). Všetky vyhlásenia portálu vintrica môžu byť zákazníkovi zaslané elektronicky, teda e-mailom.

4. Doplnková služba „Flex“

4.1. Zákazník má možnosť objednať si službu „Flex“ ako voliteľnú doplnkovú službu za poplatok. Túto možnosť môžete využiť počas procesu objednávania elektronickej diaľničnej známky. Elektronickú diaľničnú známku s aktivovanou službou Flex môžete zmeniť alebo zrušiť pred prvým dňom platnosti v súlade s týmito podmienkami.

4.2. Službu Flex je možné objednať len počas procesu objednávania elektronickej diaľničnej známky. Dodatočná objednávka služby Flex nie je možná.

4.3 V prípade elektronickej diaľničnej známky s aktivovanou službou Flex môžete pred prvým dňom platnosti vykonať nasledujúcu zmenu:

      - ŠPZ pridelenú elektronickej diaľničnej známke alebo krajinu registrácie si môžete zmeniť.

      - Obdobie platnosti môžete posunúť až o 2 mesiace do budúcnosti.

4.4. Zmeny môže zákazník vykonať len online a sám pomocou funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii v správe objednávok. Písomné alebo telefonické žiadosti o zmenu adresované zákazníckemu servisu nepatria do rozsahu služby Flex.

4.5. Elektronickú diaľničnú známku s aktivovanou službou Flex možno zrušiť pred prvým dňom platnosti. V prípade zrušenia objednávky sa objednaná elektronická diaľničná známka nezaregistruje alebo sa vymaže. Portál vintrica je povinný vrátiť zákazníkovi celú kúpnu cenu, s výnimkou poplatku za službu Flex, prostredníctvom pôvodne použitého platobného prostriedku do 14 dní od zrušenia objednávky. Zrušenie objednávky môže zákazník vykonať len online a sám pomocou funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii v správe objednávok. Písomné alebo telefonické žiadosti o zrušenie objednávky adresované zákazníckemu servisu nepatria do rozsahu služby Flex.

5. Doplnková služba na sprostredkovanie poistení

5.1. Okrem zakúpenia elektronickej diaľničnej známky má zákazník možnosť uzavrieť cestovné poistenie. Táto možnosť je dostupná počas procesu objednávania elektronickej diaľničnej známky. Portál vintrica sprostredkováva ponúkané cestovné poistenia ako viazaný poisťovací agent v súlade s § 34d ods. 7 živnostenského poriadku.

5.2. Ponúkané poistenia sú produktmi spoločnosti HanseMerkur Reiseversicherung AG. Poistná zmluva sa uzatvára len medzi zákazníkom a spoločnosťou HanseMerkur Reiseversicherung AG a platia všeobecné poistné podmienky poisťovateľa, na ktoré je zákazník upozornený počas procesu objednávania.

6. Ceny a platba

6.1. Ceny uvedené na našej webovej stránke zahŕňajú zákonnú DPH. Ceny sú pevné.

6.2. Diaľničné známky pre Bulharsko sa fakturujú v bulharských levoch. Ak si zákazník počas procesu objednávania zvolil inú menu ako bulharské levy, bude ním zvolená mena na faktúre prepočítaná na bulharské levy podľa výmenného kurzu Bulharskej národnej banky platného v čase objednávky.

6.3. Diaľničné známky pre Českú republiku sa fakturujú v českých korunách. Ak si zákazník počas procesu objednávania zvolil inú menu ako české koruny, bude ním zvolená mena na faktúre prepočítaná na české koruny podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky (ECB) platného v čase objednávky.

6.4. Diaľničné známky pre Maďarsko sa fakturujú v mene, ktorú si zákazník zvolil počas procesu objednávania. Prípadná DPH sa okrem meny zvolenej zákazníkom uvádza v maďarských forintoch. Ak si zákazník počas procesu objednávania zvolil inú menu ako maďarské forinty, DPH uvedená na faktúre sa prepočíta z meny zvolenej zákazníkom na maďarské forinty podľa výmenného kurzu Maďarskej národnej banky platného v čase objednávky.

6.5. Diaľničné známky pre Švajčiarsko sa fakturujú v mene, ktorú si zákazník zvolil počas procesu objednávania. Výdavky, ktoré má zákazník uhradiť portálu vintrica, budú na faktúre účtované v mene, ktorú si zákazník zvolil počas procesu objednávania. Ak portál vintrica uhradil za zákazníka výdavky v inej mene, ako je mena zvolená zákazníkom v procese objednávania, výdavky uhradené portálom vintrica v cudzej mene sa prepočítajú na menu zvolenú zákazníkom v procese objednávania podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky (ECB) platného v čase uhradenia výdavkov.

6.6. Diaľničné známky pre Slovensko a Slovinsko sa fakturujú v eurách. Ak si zákazník počas procesu objednávania zvolil inú menu ako euro, bude ním zvolená mena na faktúre prepočítaná na eurá podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky (ECB) platného v čase objednávky.

6.7. Zákazník má právo na zadržanie len v prípade protinárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zákazník môže vykonať započítanie len proti právoplatne uznaným alebo nesporným pohľadávkam.

6.8. Faktúry portálu vintrica sa v rámci zmluvného vzťahu zasielajú zákazníkovi elektronicky, t. j. e-mailom. Zákazník súhlasí s nahradením faktúry v papierovej forme elektronickou formou a uznáva jej právnu záväznosť.

7. Ročné predplatné diaľničných známok/“Automatické predĺženie platnosti“

7.1. Ak zákazník poverí portál vintrica doručením a vyplatením ročnej diaľničnej známky na príslušnom úrade, portál vintrica ponúka aj možnosť uzatvorenia zmluvy o predplatnom („automatické predĺženie“). Ak sa zákazník rozhodne aktivovať automatické predĺženie ročnej diaľničnej známky zaškrtnutím príslušného políčka v procese objednávania na webovej stránke, a tým uzavrie zmluvu o predplatnom, portál vintrica bude pre zákazníka automaticky zabezpečovať dodávku a úhradu na nasledujúci rok v rámci novej ročnej diaľničnej známky. Portál vintrica strhne cenu diaľničnej známky a poplatok za službu za predĺženie prostredníctvom platobného prostriedku, ktorý si zákazník zvolil pri prvej objednávke. Na tento účel zákazník poskytne portálu vintrica príslušné povolenie na inkaso (mandát).

7.2. Zmluva o predplatnom s portálom vintrica sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac do konca platnosti ročnej diaľničnej známky.

7.3. Právo na mimoriadnu výpoveď z vážneho dôvodu zostáva nedotknuté.

7.4. Všetky výpovede musia byť vykonané písomne alebo v textovej forme (stačí e-mail alebo kliknutie na tlačidlo „Zrušiť zmluvu teraz“).

8. Povinnosti zákazníka

8.1. Zákazník sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii objednávky zo strany portálu vintrica. Zákazník je najmä povinný poskytnúť portálu vintrica správne osobné údaje, kontaktné informácie a svoje právne vzťahy, ako aj vozidlo, ktoré má byť zaregistrované, a tieto údaje priebežne aktualizovať.

8.2. Zákazník potvrdzuje, že je vodičom alebo zapísaným vlastníkom vozidla alebo že je v plnom rozsahu splnomocnený zapísaným vlastníkom vozidla, na ktorého ŠPZ dáva pokyn portálu vintrica na podanie žiadosti o diaľničnú známku zodpovednému subjektu.

9. Zodpovednosť

Portál vintrica zodpovedá za škodu len vtedy, ak vintrica alebo jeden z jeho zástupcov porušil základnú zmluvnú povinnosť (kardinálnu povinnosť) spôsobom, ktorý ohrozuje účel zmluvy, alebo ak škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu zo strany portálu vintrica alebo jedného z jeho zástupcov. Ak zavinené porušenie základnej zmluvnej povinnosti (kardinálnej povinnosti) nie je založené na hrubej nedbanlivosti alebo úmysle, zodpovednosť portálu vintrica je obmedzená na škodu, ktorú bolo možné rozumne predvídať v čase uzavretia zmluvy. Zodpovednosť za zaručené vlastnosti, za ujmy na živote, zdraví a na základe záväzných zákonných ustanovení zostáva nedotknutá.

10. Právo na odstúpenie od zmluvy

10.1 Spotrebitelia majú pri uzatváraní transakcie predaja na diaľku zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, o ktorom poskytuje portál vintrica nižšie uvedené informácie v súlade so zákonným vzorom. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy nájdete v bode 10.2.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Nemecko, mail: service@vintrica.com, telefón: +49 8232 / 76 899 76 - 40, fax: +49 8232 / 76 899 76 - 99) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme prijali oznámenie o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Pri tomto vrátení použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaplatiť primeranú sumu zodpovedajúcu podielu služieb, ktoré už boli poskytnuté do okamihu, keď ste nás informovali o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb uvedených v zmluve.

 

10.2. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy:

(Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte tento formulár a vráťte nám ho.)

Adresa: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld, Nemecko Mail: service@vintrica.com, tel.: +49 8232 7689976-40

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej mnou/nami (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcich služieb

Tovar (*)/poskytovanie týchto služieb (*)

Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

Meno spotrebiteľa

Adresa spotrebiteľa

Podpis spotrebiteľa (len v prípade oznámenia v papierovej forme)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

10.3. Upozornenie na predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy:

V prípade zmluvy o poskytovaní služieb právo na odstúpenie od zmluvy zaniká aj vtedy, ak sme službu poskytli v plnom rozsahu a začali sme ju poskytovať až po tom, ako ste pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy vyjadrili svoj výslovný súhlas s poskytnutím služby a zároveň ste potvrdili, že viete, že po úplnom splnení zmluvy z našej strany stratíte právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Miesto súdnej príslušnosti/uplatniteľné právo

11.1. Výlučnou miestnou príslušnosťou pre všetky právne spory vyplývajúce z obchodného vzťahu s registrovanými obchodníkmi, právnickou osobou verejnoprávneho charakteru alebo špeciálnym fondom verejnoprávneho charakteru je sídlo portálu vintrica. Portál vintrica je oprávnený uplatniť svoje nároky aj na súdoch v mieste všeobecnej súdnej príslušnosti zákazníka. Na spotrebiteľov sa vzťahujú zákonné predpisy o súdnej príslušnosti. Miestom plnenia je Klosterlechfeld, Nemecko.

11.2. Miestna príslušnosť určená podľa bodu 11.1. platí aj v prípade, ak zákazník nemá všeobecnú miestnu príslušnosť v Nemecku, ak po uzavretí zmluvy premiestni svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu mimo Nemecka alebo ak jeho bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu nie je v čase podania žaloby známe.

11.3. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi výlučne nemeckým právom s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Dodatky a zmeny zmluvy medzi zákazníkom a portálom vintrica musia byť vykonané písomne. Vedľajšie ústne dohody sa považujú za neuzavreté.

12.2. Ak by bolo jedno alebo viacero ustanovení týchto obchodných podmienok úplne alebo čiastočne neplatné alebo by sa stalo neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13. Mimosúdne riešenie sporov

Informácie o riešení sporov v súlade s článkom 14 odsek 1 nariadenia o RSO:

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma RSO), ktorú nájdete na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm finden. Die  E-mailovú adresu portálu vintrica nájdete v našej tiráži. Portál vintrica nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.